هارای نیوز

خبری - تحلیلی

میمون ایلینیز و نوروز بایرامینیز موبارک اولسون / کانال سهند نیوز

+0 به یه ن / بپسند
میمون ایلینیز و نوروز بایرامینیز موبارک اولسون
کانال سهند نیوز http://telegram.me/sahandnews2


آچار سؤزلر : سهندنیوزsahandnews2, کانال هارای نیوز, کانال سهند نیوز, سهند تبریز, oroujamiri,