هارای نیوز

خبری - تحلیلی

اﺳﺎﻣﯽ نمایندگان مخالف ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ که طرح 3 فوریتی رد برجام رو امضاء کردند

+0 به یه ن / بپسند
اﺳﺎﻣﯽ نمایندگان مخالف ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ / کاسبان تحریم و افراطیون را بیشتر بشناسید


هارای نیوز -  ﻟﻄﻔﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ موﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ ﺗﺎ در اسفند 94 کاسبان تحریم و افراطیونی که درمدت هشت سال حتی ذره ای مذاکرات را پیش نبردند و فقط بیانیه دادن و ذره ای به مردم بدبخت هم توجه نکردند نتوانند دوباره راهی مجلس شوند؛
.1 ﺟﻮﺍﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽﻗﺪﻭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ
.2 ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﻢ
.3 ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽﺩﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ
.4 ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
.5 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.6 ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺫﻭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ
.7 ﺣﺒﯿﺐ ﺁﻗﺎﺟﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻭﺍﻣﯿﺪﯾﻪ
.8 ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﮐﻼﺕ
.9 ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﺮ ﻭﮐﻨﮕﺎﻥ
.10 ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ جلیلی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ مسجدسلیمان
.11 ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩ
.12 ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ
.13 ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.14 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.15 ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮﮔﺎﻥ
.16 ﻋﻠﯽﺍﺻﻐﺮ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.17 ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.18 ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮﺁﺑﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻢ
.19 ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﯿﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
.20 ﺩﺧﯿﻞﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻉﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﯾﺰ
.21 ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ
.22 ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
.23 ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻨﻘﺮ ﻭ ﮐﻠﯿﺎﯾﯽ
.24 ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
.25 ﺳﯿﺪﺷﮑﺮﺧﺪﺍ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ
.26 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﯿﻪ
.27 محمدحسن نژادنماینده مرندوجلفا
.28 ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﺳﻮﯼﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ
.29 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﺮﯼ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﻗﺖ
.30 ﺣﺠﺖﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻭ ﺩﻟﻔﺎﻥ
.31 ﻓﺮﺝﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﺭﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺟﯿﺮﻓﺖ
.32 عیسی امامی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ گرگان
.33 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ
.34 ﻋﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥﭘﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ
.35 ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ
.36 ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ
.37 ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﺠﻒﺁﺑﺎﺩ
.38 ﺑﯿﮋﻥ ﻧﻮﺑﺎﻭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.39 ﻣﻬﺪﯼ ﻋﯿﺴﯽﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﮑﺎﺏ
.40 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
.41 ﺳﯿﺪﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ
.42 ﺯﻫﺮﻩ ﻃﺒﯿﺐﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.43 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺁﻗﺎﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.44 ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮﯼﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ
.45 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺤﻼﺕ
.46 ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﻨﻮﺝ
.47 ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺋﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
.48 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮﺋﯿﻦﺯﻫﺮﺍ
.49 ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻮﭼﮏﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.50 ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
.51 ﺳﯿﺪﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ
.52 ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪﺭﯾﻪ
.53 ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯿﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ
.54 ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ
.55 ﮐﺎﺭﻥ ﺧﺎﻧﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ
.56 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﻟﺶ
.57 ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺨﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻠﮑﺎﻥ
.58 ﺭﺟﺐ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ
.59 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.60 ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.61 ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ
.62 ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻮﺩﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ
.63 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ
.64 ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭﻩﮔﺰ
.65 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﯿﺠﺎﺭ
.66 ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ
.67 ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺏ
.68 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ
.69 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭ
.70 محمدﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮﻣﺎﻥ
.71 ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺠﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ فریمان
.72 ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻘﺰ ﻭ ﺑﺎﻧﻪ
.73 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ
.74 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
.75 ﺳﯿﺪﺑﻬﻠﻮﻝ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯿﺎﻧﻪ
.76 ﺍﻟﯿﺎﺱ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﻠﯿﺪ
.77 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺮﻭﺯﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ نطنز
.78 ﺳﻌﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ
.79 ﻣﺮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ
.80 ﻋﻠﯽﻧﻌﻤﺖ ﭼﺎﺭﺩﻭﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ
.81 سید سکینه عمرانى نماینده سمیرم
.82 نوذر شفیعی نماینده ممسنی
.83 ضرغام صادقی نماینده شیراز
کاسبان تحریم و افراطیون را بیشتر بشناسید.

منبع : رسانه خبری معتبر ایران

آچار سؤزلر : هارای نیوز, طرح 3 فوریتی, امضای رد برجام, مخالف ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ, اﺳﺎﻣﯽ نمایندگان,